ANBI Protestantse Gemeente Vries

ANBI Protestantse Gemeente Vries

Algemene gegevens PKN Vries

A. Algemene gegevens 
 ANBI logo
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Vries 
RSIN/Fiscaal nummer: 003382746
Website: www.pkn-vries.nl 
E-mail: kerkrentmeesters@pkn-vries.nl
Postadres: Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries 
 
De Protestantse Gemeente te Vries is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Vries. 
 
B. Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
 
C. Doelstelling/visie 
De Protestantse Gemeente te Vries is een levende, christelijke gemeente midden in het Drentse dorp Vries. De missie van onze gemeente is het vormen van één geloofsgemeenschap voor de dienst aan God, aan elkaar en aan de samenleving. Wij laten ons daarin inspireren door het evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en de wereld te dienen. De kern van het gemeentezijn is drieledig:  
  1. Groeien in de relatie met God 
  2. Groeien in de relatie met elkaar 
  3. Groeien in de relatie met de wereld 
Deze drievoudige betrokkenheid vormt de onvervangbare kern van de protestantse gemeente te Vries. Geen van deze drie is te missen zonder het kerkelijk leven wezenlijk te kort te doen. In samenhang hiermee is persoonlijke groei als mens en als gelovige onmisbaar. 
 
D. Beleidsplan 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Voor het beleidsplan 2020-2024 van de Protestantse Gemeente te Vries klik op de link. 
 
E. Beloningsbeleid 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
F. Jaarverslag - financieel en algemeen
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
De jaarrekening en het jaarverslag 2022 van de Protestantse gemeente Vries treft u hier aan. 

Hier de begroting 2022 en de toelichting begroting 2022
 
 
terug