ANBI diaconie

ANBI diaconie

 ANBI logoA. Algemene gegevens 
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Vries 
RSIN/Fiscaal nummer: 824141064
Website: www.pkn-vries.nl 
E-mailadres secretaris
Postadres: Oude Rijksweg 2, 9481 BD Vries 

Activiteiten
 • Besteding collectes Diaconie aan Kerkinactie en Noordelijke diaconale doelen (RDF).
 • Meewerken aan landelijke acties en het steunen van de vele projecten in binnen- en buitenland.
 • Individuele noodhulp.
 • ZWO:
  • Wereldwijde projecten en Noodhulp van Kerkinactie
  • Schrijfacties voor gewetensgevangenen
  • Verzamelen van postzegels en kaarten voor Kerkinactie
 • WMO: De Diaconie denkt mee in de zogenaamde tweede kring.
 • Vluchtelingenwerk via de Stichting Noodopvang

 B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 7 personen en is is als volgt samengesteld:
1 voorzitter
1 secretaris
1 penningmeester
1 algemeen diaken
3 leden met een speciale functie: sociaal diaken, jeugddiaken en een  diaken belast met Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
 
 
C. Beleidsplan
De diaconie werkt aan de hand van een beleidsplan 2020-2024 dat zo nodig wordt aangepast. Ons streven is het diaconaat in onze gemeente een duidelijker gezicht te geven. Belangrijk daarbij is dat er goede contacten en een goede samenwerking is met allen binnen de kerkelijke en burgerlijke gemeente. Door samenwerking en door het uitwisselen van ervaringen kunnen we er voor zorgen dat we de diaconale opdrachten die God ons gegeven heeft goed kunnen vervullen. Met dit beleidsplan sluit de diaconie aan bij de accenten zoals die zijn aangegeven in het beleidsplan van de PKN Vries.
 
D. Doelstelling/visie
De diaconie probeert het omzien naar de naaste handen en voeten te geven. Met name door oog en oor te hebben voor mensen in knelsituaties. Zij tracht daar te zijn, waar hulp nodig is. We willen hierin iets laten zien van onze verbondenheid met God en mensen, laten zien wat Zijn bedoelingen met ons en met elkaar kunnen zijn. Het diaconaat toont barmhartigheid en gerechtigheid en voelt zich verantwoordelijk voor en betrokken bij mensen die leven in armoede, vluchtelingen, (ex)-gedetineerden, verslaafden en gehandicapten. 
 
E. Jaarverslag en begroting
Verkorte versie jaarrekening zie boven.
 
F. Beloningsbeleid 
Leden van het college van diacenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
G. Financieel jaarverslag 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.  Hier onder treft u aan de staat van baten en lasten van het College van Diakenen inclusief de baten en lasten van de ZWO (Zending Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)


 
 
terug