Ambtsgroep Leren Ambtsgroep Leren

De ambtsgroep Leren heeft als taak aan gemeenteleden vormingsmogelijkheden aan te bieden. Hierdoor hebben gemeenteleden de kans te leren als mondige christenen om te gaan met vragen over geloof en leven. De vorming (onder andere de catechese) spitst zich met name toe op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van mensen, om hen te helpen met het vormen van een eigen houding en keuze.


Het vormings- en toerustingswerk in de gemeente omvat een drietal aandachtsvelden: 


1. De Bijbel (het begrijpen van de schriften), de theologie (de betekenis van ons geloof betrekken op de situatie waarin we nu leven) en het geloof (persoonlijke geloofservaring en hoe we daarmee omgaan);

2. Het gemeente zijn: de opbouw van de organisatie; aandacht voor bepaalde groepen in de gemeente; de relatie kerk-samenleving; de oecumene;

3. De samenleving dichtbij en veraf, en ontwikkelingen die onze aandacht vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal-ethische kwesties, natuur en milieu, cultuurverschillen).
terug