Ambtsgroep Leren


De ambtsgroep Leren heeft als taak aan gemeenteleden vormingsmogelijkheden aan te bieden, zodat ze de mogelijkheid hebben te leren hoe als mondige christenen om te gaan met vragen van geloof en leven. De vorming (onder andere de catechese) spitst zich met name toe op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van mensen om hen te helpen met een eigen houding en keuze. 

Het vormings- en toerustingswerk in de gemeente omvat een drietal aandachtsvelden: 

1. De Bijbel (het begrijpen van de schriften), de theologie (de betekenis van ons geloof doordenken over de situatie waarin we nu leven), geloof (persoonlijke geloofservaring en hoe we daarmee omgaan) 

2. Het gemeente zijn: de opbouw van de organisatie; aandacht voor bepaalde groepen in de gemeente; de relatie kerk-samenleving; de oecumene.

3. De samenleving dichtbij en veraf: ontwikkelingen, die onze aandacht vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal-ethische kwesties, natuur en milieu, cultuurverschillen). Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


HELP DE VOEDSELBANK 
Het coronavirus treft ook de gebruikers van de voedselbank. Een kwetsbare groep, juist in deze onzekere tijden. De voedselbank is gesloten, contacten leveren teveel risico op. Dat betekent dat juist deze groep mensen nu niet  krijgt wat ze hard nodig hebben. Maar er is een oplossing: Een voedsel waardebon i.p.v. een voedselpakket. En met de bon naar de supermarkt. Wilt u a.u.b. een financiele bijdrage geven? U mag het overmaken naar rekeningnummer NL 26 RABO 0107 9731 97 t.n.v. Voedselbank Hart van Drenthe.  Samenleven vraagt wat van ons. Juist nu. Alvast hartelijk dank namens de Diaconie.

Volg ons op Twitter