Ambtsgroep Leren


De ambtsgroep Leren heeft als taak aan gemeenteleden vormingsmogelijkheden aan te bieden, zodat ze de mogelijkheid hebben te leren hoe als mondige christenen om te gaan met vragen van geloof en leven. De vorming (onder andere de catechese) spitst zich met name toe op persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van mensen om hen te helpen met een eigen houding en keuze. 

Het vormings- en toerustingswerk in de gemeente omvat een drietal aandachtsvelden: 

1. De Bijbel (het begrijpen van de schriften), de theologie (de betekenis van ons geloof doordenken over de situatie waarin we nu leven), geloof (persoonlijke geloofservaring en hoe we daarmee omgaan) 

2. Het gemeente zijn: de opbouw van de organisatie; aandacht voor bepaalde groepen in de gemeente; de relatie kerk-samenleving; de oecumene.

3. De samenleving dichtbij en veraf: ontwikkelingen, die onze aandacht vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot sociaal-ethische kwesties, natuur en milieu, cultuurverschillen). Wat kunnen wij voor u / jou betekenen?

Inleverdata voedselbank


De voedselbank Assen heeft behoefte aan voedsel in vaste en droge vorm, zoals: pasta's, rijst, puree, broodbeleg. En levensmiddelen in blik, zoals: bonen, groente, soep en vlees. Tevens zijn wasmiddelen en tandpasta en kleine cadeautjes voor jarige kinderen welkom. U kunt het inleveren op donderdag 23 november tussen 9:30 en 10:30 uur in het Ontmoetingshuis en op zondag 19 november onder de toren

Volg ons op Twitter